Veiligheid

OVV-rapport: Lessen uit het ongeval met de snelboot Tiger en de watertaxi Stormloper

Op 21 oktober 2022 kwamen de watertaxi Stormloper en de snelboot Tiger met elkaar in aanvaring ter hoogte van het Schuitengat bij Terschelling. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat de betrokken watertaxi en snelboot allebei te snel voeren, onderling onduidelijk communiceerden en zich niet gedroegen volgens de geldende vaarregels.

In haar rapport komt de Onderzoeksraad met de volgende aanbevelingen:

Gezamenlijke opgave

Dit onderzoek laat zien dat de veiligheid op de Waddenzee verbeterd kan worden, met
name ten aanzien van vaargedrag en wet- en regelgeving. Eilandbewoners en overige
passagiers zijn afhankelijk van het vervoer tussen de eilanden en het vaste land en
moeten erop kunnen vertrouwen dat dit veilig gebeurt. Het bevoegd gezag en de
ondernemers hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle betrokken
partijen komen elkaar tegen in dit gebied. De reeds in gang gezette acties en de in dit
rapport geformuleerde aanbevelingen kunnen bijdragen aan het vergroten van de
veiligheid. Dit wordt versterkt indien de partijen hier mét elkaar concreet vorm en inhoud
aan geven.

Aanbevelingen voor Rijkswaterstaat, Rederij Doeksen, Watertaxi de Bazuin, ILT:

1. Organiseer een gezamenlijk, regulier overleg om concrete en toetsbare afspraken te
maken om het varen over de Waddenzee veiliger te maken waarbij tenminste
aandacht is voor:
• vaargedrag,
• wet- en regelgeving,
• (marifoon)communicatie, en
• aanspreekbaarheid.

2. Gebruik en versterk daarbij de reeds bestaande gemeenschapszin. Betrek hierbij zo
nodig andere vaarweggebruikers. Benut elkaars deskundigheid en ontwikkel
gezamenlijke activiteiten zoals het oefenen van scenario’s, simulatortraining, en
trainingsdagen op het Wad.

Aanbevelingen voor specifiek Rijkswaterstaat:

3. Maak inzichtelijk aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat het kunnen
benutten van data, zoals AIS- en radargegevens, nodig is om beter te kunnen
handhaven op snelheid en vaargedrag.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat
4. Zorg voor eenduidige wet- en regelgeving voor het bedrijfsmatige vervoer van
maximaal twaalf passagiers op het water.
5. Pas de relevante wet- en regelgeving aan zodat Rijkswaterstaat zijn handhavingstaak beter kan uitvoeren.

 

Download het hele rapport hier.