Natuur & Infrastructuur

Werelderfgoed Waddenzee slecht gewaarborgd in bestaande wetten

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen van het project voor de uitzonderlijke universele waarde van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Naar aanleiding van dit punt heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Waddenacademie de vraag voorgelegd of met toetsing van activiteiten aan het Natura 2000-regime ook invulling wordt gegeven aan de toetsing aan de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value; OUV) van de Waddenzee en, zo niet, of eventuele gebreken dan worden opgelost in het stelstel van de Omgevingswet.

Onvoldoende waarborg

De Waddenacademie heeft deze vraag beantwoord. Geconcludeerd wordt dat toetsing van activiteiten aan de OUV van de Waddenzee niet voldoende wordt gewaarborgd in de Wet natuurbescherming en ook niet in het stelstel van de Omgevingswet. De geologische en ecologische processen, de biodiversiteitswaarden en de integriteit van de Waddenzee worden niet afgedekt door de instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee en er is ook niet op een andere wijze voorzien in een toetsing van activiteiten en projecten aan deze componenten van de OUV.

Consequenties beter in kaart brengen

De geconstateerde leemte kan wellicht worden gedicht door het verbreden van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee. Dat vraagt om een schets van de consequenties (ruimte en beperkingen) voor menselijk medegebruik. Een oud artikel (16) van de Natuurbeschermingswet 1998, en de nationale wetgeving van landen waar verdragen zoals het Werelderfgoedverdrag meer expliciete erkenning hebben gekregen, kan daarbij als inspiratie dienen.

Lees meer op de website van de Waddenacademie.