Natuur & Infrastructuur

Zorgen over werkzaamheden aan Staande Mastroute

Tijdens het gemeenschappelijk routeoverleg Oost-West over de Staande Mastroute, bleek dat de onderhoudsopgave aan kunstwerken voor alle partijen dermate groot is, dat er een hinderplanning ontstaat die doorloopt tot in 2030. De verwachting is dat de hinder uit deze planning niet binnen de afspraken van het Routeakkoord te realiseren zijn. Om een beeld te geven van de problematiek de volgende geplande werkzaamheden:

  • Vervanging Lisserbrug: 5 maanden stremming West
  • Vervanging Schipholbrug in de A9: 2x 5 maanden geen bediening Oost
  • Vervanging Kaagbrug in de A44: 2x 5 maanden geen bediening West
  • Vervanging Cruquiusbrug in de N201: meerdere perioden geen bediening
  • Aansluiten bruggen in Haarlem op Centrale Bediening: 5 maanden geen bediening West
  • Onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen in Amsterdam: planning nog onbekend,
    hinder groot.

Momenteel zijn de Coenbrug (in de A8, over de Zaan) en de Brug Krommenie (in de N203, over de Nauernaschevaart) defect. Herstel van deze bruggen kan niet op korte termijn gerealiseerd worden. De Noordelijke Staande Mastroute is al langere tijd gestremd door problemen met de Driebondsbrug over het Eemskanaal. Deze drie bruggen beschrijven een trend van ongeplande hinder de laatste tijd, en dragen daarmee bij aan de verminderde doorvaarbaarheid van Nederland: enerzijds door oude infrastructuur die storingsgevoeliger wordt, anderzijds door strengere machine-richtlijnen en technologie die gevoeliger is en waardoor er meer ongeplande storingen zijn.

Alle projecten optimaliseren de hinder binnen het eigen project. Ook worden de werkzaamheden zoveel mogelijk in de meest gunstige periode (de wintermaanden) uitgevoerd. De aaneenschakeling van werkzaamheden met ernstige hinder wordt dermate groot, dat de planning kritisch is en het overzicht voor de gebruiker (schippers) ontbreekt. Afhankelijk van het type stremming wordt een kleiner of groter deel van de gebruikers gestremd. De hoogtebeperking veroorzaakt door de stremming van de Coenbrug bijvoorbeeld treft zo’n 90 % van de zeilvaart maar een kleiner percentage van de beroeps- en de pleziermotorvaart. Bij andere werkzaamheden kan er sprake zijn van een complete stremming van het scheepvaartverkeer.

Als beheersmaatregel om de planning van de vele werkzaamheden met bijbehorende hinder af te stemmen, is de frequentievan de route-overleggen verhoogd van 2x naar 4x per jaar. Hiermee houden de beheerders beter zicht op de planning en hinder. Ook de samenwerking tussen de beheerders en de informatievoorziening naar de stakeholders wordt hiermee vergroot.
Daarnaast wordt er aan gewerkt om beter project-overstijgend te communiceren. Hiermee proberen we de schippers beter inzicht te geven wanneer er waar gevaren kan worden en wat de beperkingen zijn. Dit doen we samen met ‘Varen doe je Samen’.

Kijk hier voor meer info over de Staande Mastroute

Afbeelding: de Brug bij Krommenie