Veiligheid

Risico’s voor scheepvaart bij inrichting Noordzee onvoldoende in beeld

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht welke risico’s het toenemende aantal windmolenparken en de toename van de scheepvaart met steeds grotere schepen met zich mee brengt voor de veiligheid op de Noordzee.

Scheepvaartroutes, windparken en olieplatforms dringen op de Noordzee om ruimte. De groei van het aantal vaste objecten brengt risico’s met zich mee voor de scheepvaart. Deze risico’s zijn niet voldoende in beeld. Dit blijkt uit het rapport ‘Schipperen met Ruimte, Beheersing van scheepvaartveiligheid op een steeds vollere Noordzee’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Al bij windkracht 6 kunnen windgevoelige schepen, zoals grote containerschepen, op de Noordzee in de problemen komen. Zij hebben dan te weinig ruimte om in geval van nood rond te draaien. De huidige noodsleepboten kunnen de schepen in problemen niet altijd assisteren.

Beschouw Noordzee meer als één geheel

Om nare verrassingen voor de scheepvaart en het milieu in de toekomst te voorkomen, beveelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan om de risicobeheersing van scheepvaartveiligheid op orde te brengen. Bij het maken van keuzes over de inrichting moet de Noordzee als één geheel beschouwd worden en Nederland samenwerken met de zes andere Noordzeelanden.

‘Noordzee als industriegebied’

Erica Bakkum, raadslid: ‘De bedrijvigheid op de Noordzee laat zich vergelijken met een industriegebied. De Onderzoeksraad heeft simulaties uitgevoerd. Daaruit blijkt dat grote schepen zwaar in de problemen kunnen komen onder vaak voorkomende omstandigheden. We lopen risico’s met de huidige en geplande inrichting van de ruimte. Er moet meer inzicht komen in deze risico’s. Scheepvaartveiligheid moet nadrukkelijker worden meegewogen bij keuzes over de inrichting van de Noordzee, zeker als we de toekomstige ontwikkelingen in de scheepvaart en windparken in ogenschouw nemen. Dit kan door geplande activiteiten beter op elkaar af te stemmen of zelfs te verplaatsen en door betere internationale samenwerking over het vastleggen van vaarroutes.’

Bulkcarrier in problemen was aanleiding

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt met het rapport ‘Schipperen met Ruimte, Beheersing van scheepvaartveiligheid op een steeds vollere Noordzee’ nadat de Maltese bulkcarrier Julietta D tijdens de storm Corrie begin 2022 in de problemen kwam. De bulkcarrier raakte op drift richting de Nederlandse kust, en raakte daarbij eerst een ander schip en daarna twee constructies van een windpark in aanbouw.

Bron: Onderzoeksraad voor de Veiligheid.