Gedragscode in de maak voor nachtelijk vervoer watertaxi’s in het Waddengebied

In een schrijven aan de Tweede Kamer van Minister Harbers op de motie is ingegaan op de regelgeving voor (nachtelijk) vervoer op de Waddenzee. Op grond van de bestaande regelgeving geldt als hoofdregel dat er overdag op de Waddenzee binnen de hoofdvaarwegen/veerbootroutes geen snelheidsbeperking geldt, ook niet voor watertaxi’s.

Voor de watertaxi’s geldt op deze routes in de nachtelijke uren wel een snelheidsbeperking van 20 km/u. Alle betrokken partijen onderkennen de noodzaak tot het maken van uitzonderingen in geval van incidenten in de Waddenzee of op de Waddeneilanden. Bij het verder uitwerken van wat is toegestaan in geval van incidenten, nood en levensbedreigende situaties, is het uitgangspunt gehanteerd dat er sprake moet zijn van een dringende taak.

Dringende taak
Een watertaxi moet voor de Waddeneilanden de hele avond en nacht beschikbaar blijven voor situaties waarin dit echt nodig is. Dat vinden de vijf eilandgemeenten, die de Tweede Kamer hierbij om steun vroegen. Aangezien er echter geen uitputtende lijst bestaat van wat onder een dringende taak moet worden verstaan, is in het overleg de volgende concrete invulling gegeven aan dit begrip en daarmee aan de uitzonderingsbepaling uit het verkeersbesluit. Het betreft onder meer urgent ziekenvervoer. Daarbij kan men denken aan een levensbedreigende of een gezondheids-verslechterende situatie die directe hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt. De basisgezondheidszorg op een van de eilanden staat dusdanig onder druk dat uitwijken naar het vasteland noodzakelijk is.

Gedragscode
De nadere duiding van de uitzonderingssituaties, de daarbij geldende randvoorwaarden, en aanvullende afspraken over waar de bemanning in die uitzonderingssituaties aan moet voldoen, zullen worden samengebracht in twee documenten die gezamenlijk worden opgesteld door RWS, de Veiligheidsregio, de Regionale Ambulance Voorziening en watertaxi-ondernemers: een richtlijn en een gedragscode. De richtlijn zal onder andere ingaan op de uitzonderingsgevallen waarin harder dan 20 km/u mag worden gevaren en de daarvoor geldende voorwaarden (vaardigheden en opleiding schipper).

In de gedragscode wordt opgenomen hoe uitzonderingen worden aangemeld en waar een schipper op dient te letten bij het snel varen voor wat betreft bescherming van de natuur en borging van de nautische veiligheid. Daarbij valt te denken aan het voornemen tot snel varen tussen zonsondergang en zonsopkomst moet worden gemeld aan de regionale meldkamer/Centrale Meldpost Waddenzee (Brandaris). De schipper moet daarbij de proportionaliteit van het snel varen aannemelijk maken en overige vaarweggebruikers niet in gevaar brengen of onnodig hinderen.

De intentie is dat, zodra er overeenstemming is over de inhoud, zowel de richtlijn als de gedragscode door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Afbeelding: Watertaxi Bazuin