Grote betrokkenheid van de overheid met sector

Het door de Tweede Kamer beloofde overleg tussen de sector en de drie ministeries OCW, EZK en IenW op 23 juni in Zwolle, maakte duidelijk dat de betrokkenheid van de overheid niet is gestopt bij Coronanoodhulp. Er is gesproken over de belangrijkste thema’s aan de hand van de in de Tweede Kamer aangenomen motie die de regering opriep om de bruine vloot te ondersteunen.

Hieronder volgt per beleidsthema kort wat er op 23 juni besproken is en hoe het vervolg er wat de BBZ betreft uit ziet.

De Financiering van grote investeringsopgaves
Er is kort gesproken over de grote investeringen waar de sector voor staat. Voor financiering zijn in het BMC rapport aanbevelingen gedaan en de BBZ is daar mee aan de slag.

Om te beginnen de Kredietunie. De BBZ zet de stappen die moeten leiden tot oprichting. We sluiten ons aan bij de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies die ons kan helpen in het proces en ook EZK heeft begeleiding toegezegd. We onderzoeken hoe een kredietunie precies moet werken, voor wie het allemaal bedoeld kan zijn, hoe we het moeten inrichten. Naar schatting duurt het een half jaar tot een jaar om een kredietunie op te richten, aangenomen dat steeds aan alle voorwaarden wordt voldaan.
EZK heeft gezegd te willen helpen bij het zoeken naar het benodigde startkapitaal.

Bij het oprichten van een kredietunie wordt ook gelijk het effectiever benutten van subsidieregelingen beter ondergebracht.

Verzilvering van de toeristische potentie
De BBZ ziet in het plan van aanpak zoals dat onder begeleiding van het NBTC is opgesteld een prachtige springplank om het product te ontwikkelen, te differentiëren en om aansluiting te zoeken bij meer lokale en regionale behoeftes. EZK heeft gezegd tijdens het gesprek geen extra geld ter beschikking te hebben voor sectorale ondersteuning maar dat het misschien mogelijk is om aansluiting te zoeken bij generieke inspanningen.
De vraag van de BBZ aan EZK en het NBTC is dan ook om te onderzoeken in hoeverre het ontwikkelde plan van aanpak past binnen de bestaande programma’s of hoe zij in een nieuw begrotingsjaar daar binnen zou kunnen passen.

Erkenning erfgoed
De erkenning van het Immaterieel erfgoed van de bruine vloot is in werking gezet. Dat wil zeggen, de bruine vloot is nu opgenomen in het netwerk van KIEN en gewerkt moet nu gaan worden aan de stappen die moeten leiden tot opname in de Nationale Inventaris.
OCW wil graag ondersteunen en kijken ook naar het onderzoek dat de BBZ heeft laten verrichten naar mogelijkheden om de activiteiten, de vloot of individuele schepen, wettelijk te beschermen. Aansluiten of inspelen op de herziening van de Erfgoedwet die nu gaande is, is misschien te snel. We willen eerst goed weten wat we willen beschermen en vervolgens bedenken welke manier daar het beste bij past.

Het voorstel van de BBZ voor verduurzaming van de zeilvloot gaat naar IenW. IenW kon geen afvaardiging sturen naar het 23 juni overleg dus de voorstellen zullen op een ander moment besproken moeten worden.

De Opleidingen zijn door tijdgebrek niet echt ter sprake gekomen, maar de BBZ onderzoekt waar de grootste behoefte aan is, of er aangesloten kan worden bij bestaande onderwijsprogramma’s en welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: deBBZ