Input gevraagd voor doorvaart nieuwe windparken op zee

Het ministerie heeft de BBZ gevraagd om mee te denken over de doorvaartcorridors van nog aan te leggen windparken op zee.
In maart is het Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld. Hierin zijn onder meer drie nieuwe windenergiegebieden aangewezen die voor 2030 gereed moeten zijn. Dit zijn de zogenaamde versnellingsgebieden Nederwiek, Lagelander en Doordewind (de oranje gebieden op het kaartje.)

Nu de gebieden zijn vastgesteld begint het verkavelingsproces. Dit proces verdeelt ieder windenergiegebied in rendabele kavels waarin de uiteindelijke windmolenparken komen te liggen. De verkaveling bepaalt dus ook de mogelijkheden voor doorvaart. Daarom moet al in een vroeg stadium rekening worden gehouden met de wensen en behoeften voor de doorvaartcorridors.

Graag willen we jullie input hierover. Per gebied willen we weten:

  • Is er behoefte aan een corridor?
  • Zo ja, waarom en waaruit blijkt dit?
  • In welke richting moet de corridor lopen? (ga er hierbij vanuit dat deze een zo recht mogelijke lijn volgt.)
  • Hoe breed moet de corridor zijn?

Je kan je reactie mailen naar Cockie voor 15 mei.

Overigens, terwijl we hierover meepraten blijven we ondertussen aandringen bij het ministerie dat de doorvaart door de windmolenparken niet beperkt wordt tot alleen de corridors, maar dat de totale gebieden doorvaarbaar worden.

Afbeelding: © Theo Kampa