Sector en overheid samen aan de slag om voor te bereiden op het lozingsverbod

Brancheorganisaties CBRB, BLN en BBZ hebben samen met het ministerie van IenW en met RWS een werkgroep gevormd om de voorbereiding op het lozingsverbod van huishoudelijk afvalwater ter hand te nemen. Het verbod om afvalwater te lozen wordt per 2030 uitgebreid naar kleine passagiersschepen (12 – 50 passagiers). Bij de eerste certificaatvernieuwing na 2030 moeten schepen een eigen opvang aan boord hebben (eventueel uitgebreid met een boordzuiveringsinstallatie), waarna het vuilwater moet worden afgegeven. Om de bewegingsvrijheid van schepen en de economische activiteiten zo min mogelijk te belemmeren, is er een fijnmazig netwerk van vuilwaterafgiftepunten nodig door heel Nederland en het liefst, met name voor de motorchartervaart, in het buitenland.

In de werkgroep is toelichting gegeven op de behoefte aan een dergelijke fijnmazige infrastructuur. Het ministerie heeft contact gelegd met de waterschappen, provincies en gemeenten om hen voor te bereiden op de aanstaande wetgeving. De opvolging is, als een eerste stap, de ervaringen van de provincie Friesland en het Friese Waterschap met tien nieuwe afgiftepunten, te delen.
Ook besproken is het gebrek aan geschikte en betaalbare boordzuiveringsinstallatie (BZI’s) voor kleine passagiersschepen. BZI’s vergroten de actieradius en er zullen minder ontvangstinstallaties nodig zijn aan de wal. Onderzocht wordt of en hoe de leemte in het aanbod gevuld kan worden.

De BBZ heeft samen met de andere organisaties ook een eigen werkgroep van schippers opgericht om de discussie met overheden goed te kunnen voeren. Voor suggesties en met vragen over dit onderwerp kunnen BBZ leden zich richten tot Cockie@debbz.nl.