Waterstof ook geschikt voor de chartervaart?

Vanuit het Programma Greenshipping Waddenzee zijn gesprekken gestart om een nieuw project rond verduurzaming te verkennen met twaalf schepen uit verschillende disciplines. Werven, schippers, technologische bedrijven, havens, klassebureaus’s en provincies brengen in kaart welke oplossingen het beste passen aan boord, welke technologie daarvoor nodig is, welke infrastructuur, hoe de veiligheidsregels passen of niet passen in de certificering en hoe de projecten gefinancierd kunnen worden.

Verduurzaming bij opnieuw inbouwen van de Overwinning
De Overwinning van Joost Martijn en Anna Glas doet mee aan het project, in samenwerking met Robin Hoekstra van BSC en de BBZ. De Overwinning wordt deze winter ingrijpend verbouwd en de inzet daarbij is om de vernieuwingen aan het schip zo duurzaam mogelijk te doen. Het zeilschip zal daarom beperkt motorvermogen krijgen middels een elektromotor en lithium batterijen. Onderzocht wordt nu hoe de accu’s bijgeladen kunnen worden voor een groter bereik op de motor. Het bijhouden van de accu’s zou onder het zeilen kunnen door opladen via de elektromotor, of met een lichte diesel-generator. Als de regelgeving het gebruik van waterstof mogelijk maakt zou gedacht kunnen worden aan een waterstof ‘range extender’.

Regelgeving nog niet zover
Door Europese regelgeving is het nu nog niet mogelijk om licht ontvlambare brandstof zoals waterstof te gebruiken op een passagiersschip. Middels een Internationale Aanbeveling zal duidelijk gemaakt moeten worden hoe op veilige wijze deze brandstof ook op passagiersschepen kan worden toegestaan. Dit is een brandstofcel die waterstof omzet in elektrische energie. Naast de certificering zijn er ook andere problemen zoals bv de infrastructuur van het ’tanken’ van waterstof. Het Greenshipping Waddenzee project is een prachtige mogelijkheid om de mogelijkheden van verduurzaming ook voor de chartervaart te verruimen.

Greenshipping Waddenzee is een samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen én havens om de innovaties voor CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart en faciliteiten in de Waddenhavens te versnellen. Het project wordt gecoördineerd door FME. Er wordt meer dan € 25,8 miljoen geïnvesteerd in tien deelprojecten, die in vier jaar gerealiseerd gaan worden. Hiervan is € 8 miljoen een subsidie van het Waddenfonds en de Waddenprovincies cofinancieren met ruim € 2,6 miljoen. De ambitie is om een 60% CO2 uitstootreductie in 2030 voor het Waddengebied mede te realiseren.