Is het teveel aan aalscholvers in Europa een bedreiging voor het ecosysteem?

Urk – De Nederlandse vertegenwoordigers in de Visserijcommissie van het Europees Parlement pleiten voor maatregelen om de overlast van aalscholvers aan te kunnen pakken, meldt de Nederlandse Vissersbond.
Het grote aantal aalscholvers in Europa vormt niet alleen een bedreiging voor de visstand maar ook voor het ecosysteem. De aalscholver is echter een beschermde soort wat een belemmering is voor beheersmaatregelen. De Europarlementariërs Annie Pierik-Schreier(CDA), Bert Jan Ruissen (SGP) en Peter van Daalen (CU) kregen bijval van collega’s uit andere lidstaten zoals Kroatië, Frankrijk en Spanje.

Omvang van de populatie
De aalscholver is een beschermde vogelsoort onder de Europese Vogelrichtlijn, de Bern-conventie en het AEWA-verdrag. De Nederlandse populatie is sinds de ’70 met een factor 10 groter geworden en stabiliseert de laatste jaren tot een omvang van ca. 21.000 broedvogels (2019, bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/720).

In de wintermaanden loopt het aantal op tot 26.000 exemplaren en tijdens de trekperiode in het najaar tot wel 72.000 vogels. De staat van instandhouding volgens Natura 2000 van de broed- en treksvogels is gunstig. Aalscholvers zijn in heel Nederland te vinden met concentraties (kolonies) langs de kust en de grote binnenwateren zoals het IJsselmeergebied (kaart Sovon). Het hele jaar door herbergen IJsselmeer en Markermeer de grootste concentraties, gevolgd door het Deltagebied en de Grote Rivieren.

De landelijke aantallen namen door het wegvallen van (intensieve) vervolging en het terugdringen van waterverontreiniging sterk toe sinds midden jaren zeventig, net als elders in Europa. De toename vond het eerst plaats in het IJsselmeergebied, waar de aantallen sinds begin jaren negentig niet meer groeien. Recent onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat laat een neergang van het aantal broedparen in het IJsselmeer en Markermeer zien.

Schade door aalscholvers
Een aalscholver eet per dag tussen de 170 en 700 gram vis, gemiddeld 435 gram vis. Met name vissen tussen de 15 en 40 cm. De Nederlandse aalscholverpopulatie (minimaal 21.000 vogels) eet dan al snel 9.135 kg (9 ton) vis per dag. Per jaar is dat 3.334.275 kg (3.334 ton) per jaar aan vis uit de Nederlandse wateren. Dat is nog exclusief de consumptie in het najaar als grote aantallen (tienduizenden) trekkende aalscholvers zich aan vis uit Nederlandse wateren te goed doen. In andere Europese landen is dit soortgelijk.

Lees het gehele artikel op de bron: DeNoordoostpolder

EOC
BBZ