Nieuwe plannen zonne-eilanden IJsselmeer

De regio Noord-Holland Noord daagt de regio en het rijk uit, om samen natuureilanden in combinatie met zonnepanelen te realiseren op het IJsselmeer. Op een locatie tussen de stad Medemblik en het dorp Den Oever, zoals uitgewerkt in het Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’. Dit zoekgebied bevindt zich in de Wieringerhoek op het grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Het plan biedt de mogelijkheid om duurzame energieopwekking te combineren met de ecologische doelen die zijn gesteld voor het IJsselmeer. Daarnaast zijn er ook kansen voor recreatie en toerisme.

Geen zonne-eilanden voor kust Andijk
In de nieuwe plannen zijn de zonne-eilanden die in eerdere plannen stonden niet meer aanwezig. Deze zijn nu ingetekend in het gebied tussen de Afsluitdijk tot aan gemaal De Lely in de Wieringermeer. In totaal komen er 4 grote zonne-eilanden volgens de nieuwe plannen.

Belangrijke voorwaarde voor de betrokken overheden is dat de combinatie natuurontwikkeling en duurzame energieopwekking leidt tot een win-winsituatie. Daaraan koppelen zij een aantal randvoorwaarden:

  • geen negatieve effecten voor de landbouw;
  • recreatieve meerwaarde
  • geen nadelen voor de doorvaarbaarheid;
  • meerwaarde voor natuur en ecologie.

Het plan moet stapsgewijs worden uitgewerkt door het Rijk, in samenwerking met provincie, betrokken gemeenten, omwonenden en belanghebbenden. De potentie van het plan is groot (voorzichtig ingeschat op 1,1 TWh). Het plan moet fasegewijs worden ontwikkeld met per fase een onafhankelijk monitorprogramma. Met dit programma stellen betrokken overheden vast of de positieve te verwachten effecten ook daadwerkelijk optreden.

Lees het gehele artikel op de bron: Medemblik Actueel

Of download bij de provincie NoordHolland het Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar maart 2021(pdf, 2MB)

Afbeeldingen uit het Buitendijks Plan Duurzaam

BBZ
EOC