Vogels, vissen en planten komen in het IJsselmeer onvoldoende aan hun trekken

De Afsluitdijk mag dan een wonder van menselijk vernuft heten, maar als het om de soortenrijkdom aan vissen en vogels in het IJsselmeer gaat, is het een monotone boel geworden. Of anders gezegd: het unieke ecosysteem in het IJsselmeer heeft het moeilijk, staat onder druk, aldus Rijkwaterstaat. Tijd voor actie met het project Wieringerhoek dat in 2025 zijn beslag moet krijgen

Het verdwijnen van de Zuiderzee met de komst van de Afsluitdijk heeft het ecologisch leven in het IJsselmeer verschraald. Belangrijke leefgebieden voor vogels, vissen en andere flora en fauna ontbreken. Er zijn te weinig planten, algen en bacteriën om voldoende biomassa (basis voor voedsel) te produceren voor de vogels en vissen. De strakke Afsluitdijk biedt daarnaast onvoldoende beschutting voor vissen, aldus Rijkswaterstaat.

Project Wieringerhoek – IJsselmeervereniging

Balans
Om het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, is er nieuw leefgebied nodig: grote stukken met riet, graslanden die in het voorjaar onder water staan; ondieptes en leefgebieden met een afwisseling aan zoet- en brakwater invloeden, zodat het flora- en faunaleven tot bloei kan komen. De huidige soortenarme situatie leidt er toe dat het gebied ’toekomstige veranderingen niet kan opvangen waardoor het systeem sterk uit balans raakt’.

Met het project Wieringerhoek moet onder meer de biodiversiteit toenemen. Het bevorderen van leefgebieden voor vissen en vogels staat hierbij centraal. Een ander oogmerk is het tegengaan van verzilting; kwelwater bijvoorbeeld dat vanuit de Waddenzee onder de dijk door het IJsselmeer instroomt, maar belangrijker: zout water dat via het schutten van schepen binnendringt of met het spuien niet teruggaat naar de Waddenzee. Een kwalijke situatie voor de drinkwatervoorziening, de landbouw en de recreatie. Het IJsselmeer geldt als het grootste aaneengesloten zoetwatergebied in Noordwest-Europa.

Het project Wieringerhoek bevindt zich in een verkennende fase. Van 31 maart tot 11 mei hebben allerlei partijen hun zienswijzen op de plannen ingediend. Daarbij zijn onder meer vragen gesteld of een toename van zowel natuur als recreatie elkaar niet in de weg zitten.

2025
Als alles gaat zoals is uitgestippeld, wordt de uitvoering van het project in 2025 verwacht. Ter voorbereiding zou Rijkswaterstaat in het najaar bijeenkomsten voor burgers organiseren. De tweede golf met coronabesmettingen verstoort dit proces. Nog niet duidelijk is hoe en wanneer die bijeenkomsten worden gehouden. Een voor 15 oktober geplande bijeenkomst voor belanghebbenden is verschoven naar 3 december, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees

EOC
BBZ