Certificaten Chartervaart moeten volgende week in orde zijn

De charterschepen hadden uitstel van de certificaatplicht tot 23 september. Minister Cora van Nieuwenhuis geeft geen ruimte voor een verder uitstel. De bijdragen van het ministerie van Economische zaken in TOGS en TVL, en onlangs de bijdrage van 15 miljoen euro van het ministerie van OCW zijn in haar ogen voldoende om de schepen onder certificaat te houden en te behouden. Verder uitstel acht zij niet nodig.

Ook zijn de fysieke beperkingen voor keuringen van binnenvaartschepen door Covid 19 er niet meer. Mochten er vanwege Covid-19 opnieuw problemen ontstaan om keuringen uitvoeren, dan biedt de internationale regelgeving voor een scheepseigenaar de mogelijkheid een verzoek tot verlenging van het certificaat te doen zonder periodiek onderzoek. In uitzonderingsgevallen wordt het certificaat in dat geval met een periode van 6 maanden verlengd als de scheepseigenaar hiervoor goede redenen heeft.

Ook in de zeevaart zijn er momenteel geen beperkingen voor wat betreft de mogelijkheid om fysiek keuringen uit te voeren. Zou het onverwacht nodig zijn certificaten te verlengen in verband met Covid-19, dan zal ik het IMO-advies volgen voor de zeevaart. De IMO heeft op 22 juli jl. een bijgestelde werkwijze gepubliceerd die verdragspartijen kunnen hanteren met betrekking tot een aanvullende verlenging van reeds verlengde certificaten. Deze geeft ruimte voor een verdere verlenging van de geldigheidsduur van scheepscertificaten en bemanningsdocumenten. Naar aanleiding van het IMO-advies zal elk verzoek (door een reder) om verlenging van de geldigheid van en of meer wettelijke scheepscertificaten zorgvuldig worden overwogen.

Met de aanvullende €15 miljoen die nu beschikbaar is gesteld, is het bovendien niet te verwachten dat ondernemers er nog voor zullen kiezen om keuringen uit te stellen. Dit zou met het oog op veiligheid ook onwenselijk zijn.

Lees de gehele bief van de minister op de bron: Kamervragen

EOC
BBZ