Agenda IJsselmeergebied geeft overzicht van plannen en initiatieven

Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa. Het biedt Nederland een strategische zoetwaterbuffer voor drinkwater, landbouw en natuur. Voor het IJsselmeergebied zijn een aantal urgente opgaven opgesteld op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking. Het gebied wordt gekenmerkt door multifunctioneel ruimtegebruik en is van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Het bestaande beleid mist voldoende richtinggevend perspectief en concrete uitwerking. Het Rijk wil samen met de andere partijen in het gebied meer synergie creëren tussen de verschillende opgaven en deelgebieden. De ambitie is om, vanuit een integrale blik op het IJsselmeergebied, het beleid van de verschillende overheden beter op elkaar af te stemmen en de beschikbare middelen optimaal in te zetten.

Gezamenlijke gebiedsagenda
In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsproces op te starten met partners in de regio – andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven – om gezamenlijk een gebiedsagenda voor de periode tot 2050 op te stellen voor het IJsselmeergebied. In de interactieve intitiatievenkaart kan je meer info vinden over de verschillende plannen en ideeën rond het IJsselmeer.

Bekijk hier de interactieve intitatievenkaart van agenda IJsselmeergebied 2050