Nog eens 155 hectare extra voor natuurgebied Trintelzand

Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met nog eens 155 hectare. Trintelzand zal daarmee straks een natuurgebied worden van meer dan 5 km2 in totaal.

Aanleiding
Een aantal jaren geleden werd duidelijk dat het Markermeer geschikter kon worden gemaakt voor meer dieren- en plantenleven. Sindsdien zijn er veel stappen gezet met als doelstelling om tot een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) te komen en te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Zo is het huidige Trintelzand-natuurgebied aangelegd, vismigratie mogelijk gemaakt en zijn de Marker Wadden aangelegd.

Ander karakter
Het eerste deel van Trintelzand is grotendeels gerealiseerd. Het bestaat uit een moerasgebied, wat gemaakt is met slib. Dit gebied wordt beschermd door stenen dammen. Het gebied wordt nu een kraamkamer voor vissen, zoals snoek en blankvoorn, en voor mosselen en slakken. Deze dieren zijn op hun beurt weer voedsel voor watervogels, zoals de brilduiker en de fuut.

Het ontwerp van het tweede deel is nu ook bekend, maar krijgt een ander karakter. Het nieuwe deel zal voornamelijk bestaan uit zandplaten. Deze zandplaten kunnen en mogen door wind en stroming veranderen. Dankzij stenen dammetjes blijven ze wel binnen de contouren van Trintelzand. Zo ontstaat een landschap met oevers waar planten kunnen groeien. Ook kunnen hier vissen komen om te paaien. Watervogels, zoals de visdief en kuifeend, kunnen terecht om te rusten en om voedsel te zoeken en te vinden.

Vervolg
De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2019, als de vergunningenprocedures zijn doorlopen. Trintelzand wordt gerealiseerd binnen het project ‘Versterking Houtribdijk’, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, en wordt onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Lees het gehele artikel op de bron: Weeff

BBZ
EOC