Nationaal Park Nieuw Land denkt over zonnecel-eiland

De ambitie van het Nationaal Park Nieuw Land is om niets af te wentelen op andere gebieden of toekomstige generaties. Veel duurzaamheids-aspecten worden integraal onderdeel van de ontwikkeling en exploitatie. Op één aspect is de ambitie van ‘niet afwentelen’ een enorme uitdaging, namelijk het neutraliseren van de CO2-footprint van de aanleg aan alle eilanden en ondieptes.

Grootschalige opwekking van duurzame energie binnen de grenzen van het Nationaal Park is alleen te verantwoorden als het een positieve bijdrage levert aan (herstel van) de natuur en de kwaliteit van het landschap van het Nationaal Park zelf. Windmolens zijn daarom uitgesloten. Zij hebben negatieve impact op de belevingswaarde van het Nationaal Park als natuurgebied. Ook zonnepanelen hebben een industriële uitstraling.
Grootschalige opwekking van zonne-energie biedt in beginsel echter wel perspectief, want de panelen kunnen “uit het zicht gehouden worden”.

Een mogelijke vorm is die van een zonneveld in een ‘atol’, een ringvormig eiland. De zonnepanelen staan in het water. De verhoogde rand eromheen houdt de golfslag uit het atol en biedt ruimte voor natuur en recreatief gebruik.

Vanaf de kust en het open water zijn de panelen niet te zien, maar voor bezoekers aan het zonne-eiland biedt de schijnbaar oneindige opstelling van panelen binnen de hogere en begroeide contour een zeer bijzonder schouwspel. Het is een attractie in zichzelf. Een vaarroute dwars erdoorheen kan een interessante toevoeging zijn, zeker in combinatie met hoger gelegen uitzichtpunt.

Zo’n atol draagt bij aan de natuur als het water binnen het atol ondiep tot zeer ondiep is. Het resterende licht in het luwe water is genoeg voor de ontwikkeling van waterplantvegetaties en bodemleven. Het wordt daarmee een zeer geschikt opgroeigebied voor jonge vis, en dus aantrekkelijk voor visetende vogels zoals reigers en futen, waarbij dan wel een oplossing gevonden moet worden voor de uitwerpselen op de panelen.

Schaalniveau
De mogelijke locaties van zo’n zonneveld in het Nationaal Park zijn zeer afhankelijk van het benodigde schaalniveau. Tot een omvang van 25-50 hectare valt het te integreren binnen de aanleg van eilanden. Een omvang van 250-350 hectare is in potentie mogelijk als toevoeging aan het (schier)eiland voor de kust van Lelystad, door juiste situering (afstand en zichtlijnen) voornamelijk buiten het gezichtsveld van Batavia-Haven. Binnen de contouren van het Nationaal Park is voor een grotere schaal (tot ca. 1.000 ha) alleen ruimte tussen de Marker Wadden en Enkhuizen.

Bron: Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land pag 112 e.v. 

Afbeeldingen: Mecanoo

EOC
BBZ