Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages

Met het produceren van milieueffectrapportages (mer) kunnen we beter stoppen. Na het debacle van de rapportage over Lelystad Airport, waarin de geluidsoverlast van laag overvliegende Boeings werd onderschat, wordt nu op het IJsselmeer een zandwinningseiland voorzien dat volgens de mer nauwelijks tot geen negatief effect zal hebben.

Dat is merkwaardig als je bedenkt dat die zandwinning veel geluidsoverlast, vertroebeling van het water en vermindering van de natuurwaarden met zich meebrengt, terwijl het IJsselmeer tot Natura 2000-gebied is bestempeld.

In 2017 kwam nog een natuurbeheernota uit voor het IJsselmeergebied. Daarin werd gesteld dat voor een aantal vogelsoorten gebrek aan rust een knelpunt vormt. In de mer over de industriële zandwinning staat dat zo’n zandafgraving lawaai maakt, tot maximaal 122 dB(A).

Dat wordt gerelativeerd met irrelevante argumentatie. Het gaat bij die zandwinning slechts om 2 procent van het totale IJsselmeer. Verstoring voor vogels zal er nauwelijks zijn, want die hebben elders in het IJsselmeer voldoende foerageergebied en bovendien zou een rapport uit 2008 hebben uitgewezen dat zulke verstoringen alleen optreden op zeer kleine afstanden van die vogels. Dat het aangehaalde rapport alleen ging over verstoring van vogels door toeristische activiteiten en niet door industrie blijft gemakshalve buiten beschouwing.

In de natuurbeheernota voor het IJsselmeer staat ook dat voor viseters helder water van belang is. Het gaat om de slobeend, tafeleend, brilduiker, meerkoet en driehoeksmosselen. In de mer over zandwinning staat: ‘Het uitbaggeren van zand levert uiteraard vertroebeling van het water op’. Maar opnieuw wordt het probleem kleingemaakt, want, ‘de soorten die daar last van hebben, kunnen best uitwijken naar zones elders in het IJsselmeer zodat er geen negatief effect is te verwachten’.

Een alleraardigste redenering gaat over de barrière die het eiland kan vormen in de zichtlijn tussen schepen en kust. Volgens de onderzoekers is dit effect tijdelijk en verdwijnt het automatisch met het verder varen. Tsja … als je het eiland voorbij bent, vormt het eiland geen barrière meer.

Een laatste voorbeeld betreft de invloed op de weidsheid van het gebied. Volgens de onderzoekers is het eiland in Friesland alleen op de dijk en voor de dijk te zien. Tsja … als je achter de dijk staat, zie je het eiland niet.

De mer komt tot de conclusie dat het alleszins meevalt met de milieugevolgen. Op het overgrote deel van 36 criteria, ook de fijne criteria, zou er geen negatief effect zijn. De Commissie-m.e.r. toetst zulke rapporten en keurt ze in het algemeen goed.

Dit alles duidt erop dat er een weeffout zit in de mer-procedure. Het is de initiatiefnemer die de rapportage laat opstellen. Daarbij geldt dat wie betaalt, bepaalt en het leidt tot misleidende argumenten en drogredeneringen zoals hierboven beschreven.

Lees het gehele artikel van Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde Radbou Universiteit op de bron: Trouw via Blendle ( € 0,49)

EOC
BBZ