Stichting Waterrecreatie had in 2011 kritiek op plannen Smals

Smals toont zich in de pers verbaasd over de commotie van de afgelopen weken rond de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer. Het bedrijf hield in 2011 bijeenkomsten in Oudemirdum, toonde plannen aan de gemeente en in een klankbordgroep. ,,We hoorden niemand. We hebben altijd gedacht dat we het goed gedaan hadden. Ik begrijp het gewoon niet.’’

Stichting Waterrecreatie schreef echter in 2011 al kritisch aan Rijkswaterstaat, namens HISWA, BBZ, Watersportverbond en Sportvisserij Nederland:

Wij hebben kennis genomen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau d.d. 6 juni 2011 als onderdeel van de plan-MER en project- MER-procedure Industriezandwinning IJsselmeer. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid onze zienswijze te geven.

Op bladzijde 19 van de Notitie wordt geconstateerd dat het IJsselmeer een belangrijke functie heeft voor de waterrecreatie en dat er, in ieder geval tot 2020, een toename van de recreatievaart wordt verwacht. Wij onderschrijven deze constatering en merken op dat dit eveneens geldt voor de beroepschartervaart, als bijzondere vorm van recreatievaart.

Er zijn vanuit de waterrecreatie twee belangen in het geding:

  • 1. de beschikbaarheid van vaarwater
  • 2. de openheid van het landschap

 -Ad. 1
Geconstateerd wordt dat door de aanleg van een eiland circa 5 à 7 ha. bevaarbaar water verloren gaat. Wij hebben begrepen dat dit veel meer zal zijn. Door Smals wordt aangegeven dat het totale wingebied 250 ha bedraagt en voor de recreatievaart zal worden afgesloten. De gekozen locatie ligt weliswaar niet direct onder de Friese kust of in de vaargeul richting Ketelbrug en Lelystad, maar wel midden in de drukbevaren (recreatieve) route van Lemmer naar Enkhuizen / het Markermeer. Dat betekent een blokkade in een belangrijke vaarroute en risico’s voor de veiligheid op het water, aanvaringen en ongelukken.

 – Ad 2.
Geconstateerd wordt dat de weidsheid, de duisternis en de stilte belangrijke kernwaarden zijn van het IJsselmeer. Wij onderschrijven dit van harte. Voor de recreatievaart, inclusief de beroepschartervaart zijn deze kernwaarden een wezenlijk kwaliteitsaspect bij de beleving. De aanleg van een werkeiland van 25 meter hoog met de daaraan gekoppelde industriële activiteiten vormt een ernstige aantasting van deze kwaliteit.

Genoemde bezwaren hebben extra gewicht omdat sprake is van een activiteit met een looptijd van tenminste 30 jaar.

Op basis van bovenstaande argumenten zijn wij derhalve van mening dat alternatieven, waarbij tegemoet gekomen wordt aan bovenstaande bezwaren nader moeten worden onderzocht en in de verdere besluitvorming moeten worden meegenomen.

BBZ
EOC