Nieuw Land aangewezen als Nationaal Park

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per 1 oktober “Nieuw Land” aangewezen als nationaal park. Deze aanwijzing geschiedt op verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, die op 22 maart 2018 het gebied “Nieuw Land” hebben voorgedragen voor de status van nationaal park.

Minister Carola Schouten bij de bekendmaking in Lelystad

Het gebied voldoet aan de criteria zoals gesteld in de Wet natuurbescherming. Nieuw Land voegt deltanatuur toe aan het bestaande stelsel van nationale parken. Het nationaal park “Nieuw Land” heeft een omvang van circa 28.903 hectare, waarvan ruim driekwart water. De Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en de Marker Wadden vormen de kern van het nationaal park. Samen vertellen zij het verhaal van de inpoldering, pionieren en het ontstaan van unieke natuur.

De aanwijzing van het nationaal park “Nieuw Land” heeft geen gevolgen voor eigenaren en gebruikers van de gronden en wateren in het nationale park en het omliggende gebied. Dat is ook de reden waarom er geen bezwaar bestaat tegen afwijking van de minimumtermijn tussen publicatie en inwerkingtreding van regelgeving die geldt in het kader van het beleid inzake de vaste verandermomenten.

Zie voor een kaart van het Nationaal Park Nieuw Land de Staatscourant, 01/10/18

Volgens de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) is een nationaal park:

  • een natuurgebied
  • met een aaneengesloten oppervlakte van aanzienlijke omvang,
    dat beschermd wordt en
  • waarvoor de hoogste autoriteit in een land zich verantwoordelijk voelt.

Hoofdfunctie van een nationaal park is natuurbehoud, maar in een nationaal park is recreatief medegebruik mogelijk, zolang dit geen schade berokkent aan natuur en landschap. Deze definitie is verschillende malen aangepast of om belangrijk geachte nationale parken onder de definitie te laten vallen of om juist duidelijkheid te scheppen door beperkingen. De praktijk leert dat de verscheidenheid aan parken in Nederland nog steeds groot is. Ook Schiermonnikoog, het Lauwersmeer, de Texelse duinen, de Weerribben en de Oosterschelde zijn Nationale Parken.

BBZ
EOC