Beleidswijziging tav de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen.

De minister komt met een beleidswijziging die zij met onmiddellijke ingang zal doorvoeren ten aanzien van de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen.

Dergelijke organisaties konden hun zeeschepen inschrijven in het Nederlandse vlagregister in dezelfde categorie als pleziervaartuigen. Dit heeft tot gevolg dat deze schepen voor wat betreft veiligheids- en bemanningswetgeving als pleziervaartuig worden gezien. Een en ander impliceert dat schepen van organisaties met ideële doelstellingen op dit moment niet hoeven te voldoen aan een aantal eisen op veiligheids- en bemanningsgebied.

Volgens de minister wordt daarmee onvoldoende recht gedaan aan het risicoprofiel van dergelijke schepen. Het feitelijk gebruik daarvan is immers ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze organisaties. Daarom zullen veiligheidseisen en eisen ten aanzien van de bemanning gesteld worden aan zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen en ook aan vergelijkbare zeeschepen die als pleziervaartuig zijn geregistreerd.

De basis daarvoor is gelegen in respectievelijk het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS verdrag) en het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (STCW verdrag).

In relatie tot veiligheid moet daarbij onder meer gedacht worden aan eisen met betrekking tot de constructie van het schip, de machine- en elektrische installatie, brandbescherming en –bestrijding, stabiliteit, reddingmiddelen, communicatiesystemen en navigatiemiddelen. Naast genoemde eisen aan bemanning inzake opleiding en diplomering zal er tevens een bemanningsplan opgesteld moeten worden waarmee een veilige vaart wordt gewaarborgd.

Deze beleidswijziging zal met onmiddellijke ingang van kracht zijn voor schepen waarvoor vanaf heden een aanvraag tot inschrijving in het Nederlandse vlagregister wordt ingediend. Met de organisaties met ideële doelstellingen wiens schepen op dit moment reeds staan ingeschreven in het vlagregister, treed ik graag in overleg om te komen tot een aanvaardbare overgangstermijn om dit beleid ook op deze schepen te gaan toepassen. Hierover heb ik hen gelijktijdig met deze brief aan uw Kamer geïnformeerd.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer

De Rigel (zie foto) is een schip dat in nauw overleg met ILenT aan alle eisen voldoet voor een pleziervaartuig op zee. De meeste schepen van zeekadetten korpsen voldoen aan de huidige regelgeving. De minister lijkt de extra regelgeving vooral te richten op abortus- of vluchtelingenschepen, maar raakt wellicht ook een groep historische zeeschepend. Er zijn vragen neergelegd bij ILenT wat dit gaat betekenen voor deze historische zeeschepen. ILenT heeft beloofd snel met antwoorden te komen.

 

BBZ
EOC